BÖLÜM 7: MEDYA TÜRLERİ ARASINDAKİ PEDAGOJİK FARKLAR

7.4 VİDEO

Şekil 7.4.1 Açık Üniversite iTunesU’da (Videoya erişmek için resmin üzerine tıklayınız)

7.4.1 Daha fazla güç, daha fazla güçlük

Son 25 yıl içerisinde video teknolojisinde prodüksiyon ve dağıtım maliyetlerinde önemli düşüşlere yol açan çok büyük değişiklikler olmuştur. Buna rağmen, videonun kendine özgü eğitsel özellikleri bundan hemen hiç etkilenmemiştir. Simülasyon gibi yeni bilgisayar ürünü medya türlerini, Bölüm 7.5’de Bilgisayar ve İnternet başlığı altında ele alacağım.

Video, metin ya da sesten çok daha zengin bir medya türüdür. Bize metin ve ses olanakları sunmasının yanı sıra, dinamik veya hareketli resimler de içerebilir. Dolayısıyla, metin ve sesin sağladığı bir kısım kolaylıklara ek olarak kendine özgü pedagojik özelliklere de sahiptir. Eğitimde video kullanımıyla ilgili önemli miktarda araştırma bulunmaktadır. Ben, bu kısımda Açık Üniversite’nin (Bates, 1985; 2005; Koumi, 2006) ve Mayer’in (2009) çalışmalarını temel alacağım.

Aşağıda listelenen özelliklerin bazılarıyla ilgili örnekleri görmek için bağlantılara tıklayabilirsiniz.

7.4.2 Sunum özellikleri

Video şu amaçlarla kullanılabilir:

 • özellikle aşağıdaki durumlarda deney veya olayları göstererek tanıtmak için:
 • dinamik değişim veya hareket gibi ilkeleri göstermek için (UBC kaynaklarından üstel büyümeyi açıklayan örneği görmek için tıklayınız);
 • özel olarak geliştirilmiş fiziksel modeller kullanarak soyut ilkeleri göstermek için;
 • üç boyutlu uzam içeren ilkeleri göstermek için;
 • animasyon, ağır çekim veya hızlandırılmış video kullanarak zaman içerisinde meydana gelen değişiklikleri göstermek için (UBC kaynaklarından haemophilus influenzae hücrelerinin DNA’yı nasıl kapladığını gösteren örnek için tıklayınız);
 • saha ziyareti yapılamayan durumlarda:
  • ders konusunu geçerli koşullar içerisinde düşünebilmelerini sağlamak üzere öğrencilere sahanın doğru ve kapsamlı bir görsel resmini sağlamak için;
  • çalışılan sistemin farklı ögeleri arasındaki ilişkiyi göstermek için (üretim süreçleri, ekolojik denge gibi);
  • sahadaki farklı sınıflar veya sınıflandırmaları tanımlamak ve birbirinden ayırabilmek için (orman ekolojisinde olduğu gibi);
  • laboratuvar ve kitle üretim teknikleri arasındaki süreç ve ölçek farklılıklarını gözlemleyebilmek için;
  • ileri düzey matematiksel teknikleri bilmelerine gerek kalmadan, görelilik kuramı veya kuantum fiziği gibi belli başlı ileri bilimsel veya teknolojik kavramları öğretmek için modellerin, animasyonların veya simülasyonların kullanılması suretiyle;
 • birincil kaynakları veya durum çalışması materyallerini öğrencilere getirmek için (dersin herhangi bir yerinde geçen ilkeleri gösteren doğal olayların kayıtları gibi);
 • dersin başka bir kısmında geliştirilen soyut ilke veya kavramların gerçek dünya problemlerine uygulanma yollarını göstermek için;
 • çok sayıda değişkenin tek bir kayıtlı olay içerisinde sentezlenmesi durumunda (gerçek dünya problemlerinin nasıl çözülebileceğine yönelik önerilerde bulunmak gibi);
 • karar verme sürecinin gerçek koşullar altında kaydı veya ‘sahnelenmiş’ simülasyonlar, dramatizasyon ya da rol üstlenme oyunları yoluyla karar verme süreçlerini veya ‘eylem halindeki’ kararları göstermek için (acil durumda triyaj tatbikatı gibi);
 • alet ve ekipman kullanımında doğru prosedürlerin gösterimi için (güvenlik prosedürleri gibi);
 • performans teknik ve yöntemlerinin gösterimi için (bir karbüratörün sökülüp tekrar monte edilmesi, çizim teknikleri veya dans gibi);
 • bir ders için kritik önem taşıyan ancak yakın gelecekte ortadan yok olabilecek olayların kayıt altına alınması ve arşivlenmesi için (duvar yazıları veya yıkılmakta olan binalar gibi) (Vancouver’deki neon ışıklarına ilişkin bir örneği görmek için tıklayınız);
 • öğrencilerin kendilerinin gerçekleştirdiği uygulamalı etkinliklerin gösterimi için.

7.4.3 Beceri gelişimi

Beceri gelişimi için, genellikle, videonun öğrenci etkinlikleriyle birleştirilmesi gerekir. Videonun durdurulması, geriye sarılması ve tekrar oynatılması beceri gelişimi için önemlidir. Nitekim, öğrenci etkinliği çoğunlukla videonun izlenmesinden ayrı cereyan eder. Dolayısıyla, videonun kullanımına ilişkin olarak öğrencilerden beklenen etkinliklerin dikkatlice düşünülmesi gerekir.

Araştırmalara göre video doğrudan ders anlatımı için kullanılmayacaksa, öğrencilerin videoda neye dikkat edecekleri konusunda en azından başlangıçta rehberliğe ihtiyacı vardır. Somut olayların soyut ilkelerle ilişkilendirilmesi konusunda birçok farklı teknik bulunmaktadır: videonun üzerine seslendirme yapmak, gözlemlenecek yeri vurgulamak için hareketsiz çerçeve kullanmak veya programın küçük bir bölümünü tekrarlamak gibi… Bates ve Gallagher (1977), üst basamak analiz veya değerlendirmenin geliştirilmesi için video kullanımının öğretilebilir bir beceri olduğunu ve en iyi sonucu elde etmek için bu becerinin dersin veya programın içerisine bütünleştirilmesi gerektiğini ifade etmektedir.

Beceri gelişimine yönelik video kullanım örnekleri şöyle sıralanabilir:

 • öğrencilerin doğal olarak meydana gelen olay veya sınıflandırmaları bağlam içerisinde tanımalarına olanak sağlamak (sınıf öğretimi stratejileri, zihinsel hastalık semptomları veya sınıf davranışı gibi);
 • öğrencilerin video kaydında tanıtılan veya dersin başka bir yerinde (ders kitabı ya da ders anlatımı gibi) işlenen ilkeleri kullanarak bir durumu analiz etmelerine olanak sağlamak;
 • sanatsal performansı yorumlamak (tiyatro, şiir okuma, film, resim, heykel veya diğer sanat eserleri gibi);
 • müzik performansı, anlatı ve grafikler yoluyla müzik kompozisyonlarının analizi;
 • soyut kavramların veya genellemelerin gerçek dünya bağlamında uygulanabilirliğini veya ilgililiğini test etmek;
 • gerçek dünya olaylarına alternatif açıklamalar aramak.

7.4.4 Videonun bir öğretim ortamı olarak güçlü ve zayıf yönleri

Videoyu öğrenme açısından güçlü yapan faktörlerden biri, somut örnekler ve soyut ilkeler arasındaki ilişkiyi gösterebilmesidir. Bunu, genellikle, videoda gösterilen somut olaylarla soyut ilkeleri eşleştirmek için ses dosyalarını kullanarak yapar (örneğin bkz. UBC kaynaklarından kuantum kimyasında olasılık). Video, özellikle de normal koşullar altında öğrencilerin bizzat deneyimlemeleri zor, tehlikeli, pahalı veya elverişsiz olan olayları veya durumları kayıt altına almak için kullanışlıdır.

Dolayısıyla, videonun güçlü yönlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 • öğrencilerin somut olayların soyut ilkelerle bağlantısını kurabilmesi veya tam tersi;
 • öğrencilerin videoyu durdurup tekrar başlatabilmesi ve böylece videonun etkinliklerle birleştirilebilmesi;
 • soyut kavramları öğrenmede güçlük çeken öğrencilere yardımcı olacak alternatif yaklaşımlar sunabilmesi;
 • gerçek dünyaya ilişkin konularla bağlantı kurarak bir derse ilgiyi artırabilmesi;
 • ücretsiz olarak erişilebilecek, nitelikli akademik videoların sayısında artış;
 • dijital çağda gerekli olan üst düzey entelektüel becerilerin ve bazı pratik becerilerin geliştirilmesinde faydalı olması;
 • düşük maliyetli kameraların ve ücretsiz video işleme yazılımlarının birçok videonun ucuza üretilmesine olanak sağlaması.

Videonun, yukarıda sıralanan özelliklere ek olarak sesin birçok özelliğini de bünyesine katabileceği hatırlanmalıdır.

Videonun en zayıf özellikleri ise şöyledir:

 • çoğu öğretim elemanı, ders anlatımlarını kayda almak haricinde video kullanımına ilişkin bilgi veya deneyime sahip değildir;
 • ortamın kendine özgü özelliklerini kullanarak yüksek nitelikli eğitim videoları oluşturmanın maliyeti hala çok yüksek olduğundan, ücretsiz kullanıma açık, kaliteli eğitim videosu miktarı sınırlıdır. Video bağlantıları bir süre sonra çalışmamaya başlamakta, dışarıdan sağlanan videonun güvenilirliği de böylece azalmaktadır. Eğitim amaçlı ücretsiz materyallerin erişilebilirliği zaman içerisinde artacak olsa da, bir öğretmenin veya eğitmenin belli ihtiyaçlarına yanıt verecek uygun ve ücretsiz videoların bulunması oldukça zaman alıcı olabileceği gibi, aynı zamanda böyle bir materyalin var olmaması veya güvenilir olmaması da söz konusu olabilir;
 • genellikle profesyonel video prodüksiyon gerektirdiğinden, videonun kendine özgü özelliklerinden yararlanarak orijinal materyal üretmek oldukça zaman alıcı ve nispeten pahalı bir süreçtir;
 • eğitsel videolardan azami fayda sağlayabilmek için öğrencilerin videonun haricinde özel olarak tasarlanmış etkinlikler yürütmesi gerekir;
 • öğrenciler kendilerinden analiz veya yorum yapmalarını gerektiren videoları genellikle reddeder ve öncelikle kavramaya odaklanan doğrudan öğretimi tercih ederler. Bu tip öğrencilerin videoyu farklı şekilde kullanmaları konusunda eğitilmeleri gerekir ki, böyle becerilerin geliştirilmesi zaman gerektirir.

Bu nedenlerden dolayı, video eğitimde çok yaygın kullanılmamaktadır. Kullanıldığında ise, sıklıkla ‘sonradan’ veya ‘ekstra’ olarak kullanılmakta ve tasarımın içerisinde bütünleşik bir biçimde dahil edilmemektedir. Ya da, videonun kendine özgü özelliklerinden faydalanmak yerine sınıf anlatımını kayda alarak kopyalamak şeklinde tercih edilmektedir.

7.4.5 Değerlendirme

Eğer videoyu Bölüm 7.4.3’de sıralanan becerilerin geliştirilmesinde kullanacaksak, bu becerileri değerlendirmemiz ve notlandırmada dikkate almamız gerekmektedir. Örneğin, öğrencilerden verilen bir videoyu analiz etmelerini veya yorumlamalarını ve hatta kendi ürettikleri ya da buldukları videoları kullanarak kendi medya projelerini geliştirmelerini isteyebiliriz.

Etkinlik 7.4 Videonun kendine özgü pedagojik özelliklerinin belirlenmesi

1. Verdiğiniz derslerden birini düşünün. Videonun hangi sunum özellikleri bu dersiniz için önemli olabilir?

2. Bölüm 1.2‘de bahsi geçen becerilere bakın. Bu becerilerden hangisi veya hangileri, diğer medya türlerinden ziyade video kullanılarak geliştirilebilir? Video-temelli öğretimi bu amaçla nasıl kullanırdınız?

3. Öğrencilerden ölçme-değerlendirme amacıyla bir video kaydı yapmalarını istediğinizi düşünelim. Hangi koşullar altında bu kararı verirdiniz? Ölçme ve değerlendirme ilkeleri çerçevesinde bunu nasıl yaparız?

4. Google’ı kullanarak, kendi çalışma alanınız + video yazıp arama yapın.

 • Arama sonucunda kaç tane video çıktı?
 • Videoların kalitesi nasıl?
 • Bu videolardan herhangi birini kendi derslerinizde kullanır mıydınız?
 • Eğer kullanırsanız, dersinize nasıl entegre ederdiniz?
 • O konuyla ilgili daha iyi bir video yapabilir misiniz?
 • Böyle bir video size ne yaptırabilir?

İnternet üzerinde yaptığınız aramalarda karşınıza çıkacak videoları değerlendirmeniz için size birkaç ölçüt önerisinde bulunacağım:

 • Ne öğretmek istediğinizle ilgili mi?
 • Belirli bir konuyu açık ve net olarak gösteriyor ve öğrencinin öğrenmesi istenen şeyle bağlantı kuruyor mu?
 • Kısa ve öz mü?
 • Örnek iyi üretilmiş mi (kamera netliği, sunucunun niteliği, sesin netliği gibi)?
 • Kendi başınıza kolaylıkla yapamayacağınız bir şey sağlıyor mu?
 • Ticari olmayan kullanım için ücretsiz olarak erişilebilir mi?

Ne yazık ki, İnternet üzerinde bulduğum örneklerin büyük bir kısmı bu kriterleri karşılamıyor! Bu kısımda sizlere örnek olarak verdiğim videolar karşılıyor ama o videoların bazıları Açık Üniversite için özel olarak üretilmiş olan videolar… Sizce geleneksel devlet üniversitelerinin medya birimleri bu standartları karşılayabilir mi?

Kaynakça

Bates, A. (1985) Broadcasting in Education: An Evaluation London: Constables

Bates, A. (2005) Technology, e-Learning and Distance Education London/New York: Routledge

Koumi, J. (2006). Designing video and multimedia for open and flexible learning. London: Routledge.

Mayer, R. E. (2009). Multimedia learning (2nd ed). New York: Cambridge University Press.

Ayrıca bakınız:

University of Central Florida’s and University of British Columbia’s annotated bibliographies of digital multimedia research

Lisans

 Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisans için ikon

Dijital Çağda Öğretim Copyright © by A.W. (Tony) Bates is licensed under a Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisans, except where otherwise noted.

Bu Kitabı Paylaş

Geri bildirim / Hatalar

Yorumlar kapalıdır.