BÖLÜM 7: MEDYA TÜRLERİ ARASINDAKİ PEDAGOJİK FARKLAR

7.7 EĞİTSEL MEDYA TÜRLERİNİN PEDAGOJİK ÖZELLİKLERİNİ DEĞERLENDİRMEK İÇİN BİR ÇERÇEVE

Şimdi, bu bölümde tartışageldiğimiz farklı medya türlerinin kendilerine özgü pedagojik özelliklerini özetleyeceğiz.

Şekil 7.7, farklı çevrimiçi öğrenme araçlarının şematik bir analizini sunuyor. Şemayı oluştururken, hangi araçların hangi epistemolojk yaklaşıma daha fazla uyduğundan yola çıkarak nesnelci (siyah) yaklaşımdan yapılandırmacı (mavi) ve bağlantıcı (kırmızı) yaklaşıma uzanan bir sürem oluşturmaya çalıştım. Buna ek olarak iki farklı boyut daha kullandım: öğretmen kontrolü / öğrenci kontrolü ve kredili / kredisiz. Ders anlatımı ve seminer gibi geleneksel öğretim yöntemlerini de şemaya eklediğime dikkat ediniz.

Şekil 7.7 Medya türlerinin eğitsel bakış açısında analizi (Bates’ten uyarlanmıştır, 2011)

Şekil 7.7, bu araçlarla ilgili olarak yaptığım kişisel değerlendirmeyi gösteriyor. Başka öğretmenler veya eğitmenler, bu araçları kendilerinin nasıl kullandığına bağlı olarak bu şemayı farklı şekilde düzenleyebileceklerdir. Var olan tüm araçlar veya medya türleri bu şemada yer almamaktadır (örneğin ses ve video). Bir aracın şema üzerindeki yeri, nasıl kullanıldığına bağlıdır. Benim şemamda nesnel yaklaşıma yakın olarak gösterdiğim öğrenme yönetim sistemleri daha yapılandırmacı bir şekilde kullanılabileceği gibi, bir derste kullanılan blogun erişim hakkı yalnızca öğretmendeyse yukarıdaki şemada en sağda yer alan blog öğretmen-kontrollü bir araç haline gelecek ve şemanın en soluna geçecektir. Buradaki amaç eğitsel medya türlerinin katı bir sınıflandırmasını yapmak değil, belirli bir öğretim yaklaşımı için hangi araç ve medya türlerini kullanacağına karar vermek zorunda olan öğretmenler için bir çerçeve ortaya koymaktır. Hep ifade ettiğim gibi, farklı öğretmenler, farklı medya türleri ve teknolojilerin analizi için farklı pedagojik değerler seti öne sürebileceklerdir.

Şekil 7.7’den bir örnekle devam edelim. Bir öğretmen bir ÖYS’ni öğrencilerine kaynak temin etmek için, ders izlencesini, derste takip edilecek ilke ve prosedürleri ve dersle ilgili görevlere ilişkin teslim tarihlerini tek bir platform üzerinde toplamak için kullanabilir. Aynı öğretmen, farklı sosyal medya araçlarını da derse dahil edebilir. Böylece öğretmen öğrencilerinin e-portfolyo biçiminde hazırladığı öğrenme materyalleri için ÖYS üzerinde bir yapılandırılmış bir yer oluştururken, öğrenciler de ortak projelerini küçük gruplar halinde ister tartışma forumlarında isterse Facebook gibi sosyal ağlar üzerinde sürdürülebilirler.

Yukarıda verdiğim örnek, kredili bir ders çerçevesinde tasarlandı. Benzer bir çerçeveyi, Facebook, bloglar ve Youtube gibi araçlar üzerinde odaklanarak yaygın eğitim veya kurumsal olmayan eğitimlerde sosyal medyanın öğrenmede kullanımı için de hazırlayabiliriz. Çok daha öğrenen merkezli olan bu uygulamalarla, öğrenenler istedikleri araçlar ve bu araçların kullanımı konusunda kendi kararlarını verebilirler. Bunun en güzel örnekleri, Bölüm 5’de gördüğümüz gibi, bağlantıcı KAÇD’lerdir.

Etkinlik 7.7 Bir öğretim modülü için medya türü seçimi

1. Verdiğiniz derslerden birinin ana konusunu veya bir modülünü düşünün. Önce anahtar öğrenme çıktılarını, sonrasında hangi konu alanını derse dahil edeceğinizi belirleyin.

2. Şimdi bu bölümde her bir medya türü için verilen temel özellikleri tekrar gözden geçirin ve her medya türünün o konuyu veya modülü öğretmek için nasıl kullanılabileceğini düşünün. Yukarıdaki kısımların sonunda yer alan etkinliklere verdiğiniz yanıtları kullanarak, seçtiğiniz işlevlerin  ve bu işlevlerin belirlemiş olduğunuz içeriğe ve kazandırmayı düşündüğünüz becerilerle ilişkisinin bir listesini yapın.

3. Şekil 7.7’yi kullanarak, şekilde yer alan sürem üzerine dahil etmek istediğiniz diğer araç ve medya türlerini doğru olduğunu düşündüğünüz yerlere yerleştirin.

4. Sonuç hoşunuza gitti mi?

Merak etmeyin, henüz bitirmedik… Bir sonraki bölümde, daha gerçekçi bir temel kullanarak karar vermeyi göreceğiz. Bu bölümdeki temel amacımız, kendi konu alanınızda farklı medya türlerinin kullanımıyla ilgili olarak sizi düşündürmekti…

Anahtar Noktalar

Öğretme ve öğrenme için kullanabileceğimiz birçok medya türü mevcuttur:

 • metin, ses, video, bilgisayar, İnternet ve sosyal medyanın her biri, öğretme ve öğrenme için kullanılabilecek kendilerine özgü pedagojik özelliklere sahiptir.
 • hangi medya türünün veya türlerinin seçileceğine ilişkin karar verirken aşağıdaki faktörler önemlidir:
  • öğretim felsefesi;
  • konunun veya içeriğin sunumsal ve yapısal gereklilikleri;
  • öğrencilerden geliştirmeleri beklenen beceriler;
  • farklı medya türlerinin oynayacağı rollere ilişkin olarak kendisi de artık bir öğrenen olan öğretmenin veya eğitmenin hayalgücü.
 • sosyal medya sayesinde artık öğrenciler, kendi öğrenme materyallerini oluşturmak ve sahip oldukları bilgileri göstermek için çok güçlü araçlara sahiptirler.
 • dersler öğrencilerin ilgileri doğrultusunda yapılandırılabilir ve böylece kendilerinden beklenen öğrenme çıktılarının veya yeterliliklerin geliştirilmesinde doğru içeriği ve kaynakları kendileri de arayabilirler.
 • artık İnternet üzerinde istediğimiz içeriğe ücretsiz olarak erişebiliyoruz; böylece öğrenciler, bir öğretmenin veya profesörün dikte ettiği bilgilerin ötesine geçerek istedikleri bilgiyi arayabilirler, bilgiye erişebilirler ve kullanabilirler.
 • öğrenciler, kendi çevrimiçi kişisel öğrenme ortamlarını yaratabilirler.
 • çoğu öğrenci, halen daha, öğrenme süreçlerine rehberlik edecek yapılandırılmış bir yaklaşıma ihtiyaç duyacaktır.
 • sosyal medya aracılığıyla kaliteli öğrenmeyi temin etmek için öğretmenin varlığı ve rehberliği son derece önemli ve gereklidir.
 • öğrencilerin dijital çağda gerekli olan becerileri geliştirmelerine yardımcı olmak için öğretmenler, sınırsız öğrenci özgürlüğü ile gereğinden fazla sınırlandırılmış öğrenme ortamları arasında bir orta yol bulmalıdır.

 

Lisans

 Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisans için ikon

Dijital Çağda Öğretim Copyright © by A.W. (Tony) Bates is licensed under a Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisans, except where otherwise noted.

Bu Kitabı Paylaş

Geri bildirim / Hatalar

Yorumlar kapalıdır.