BÖLÜM 1: EĞİTİM ALANINDA YAŞANAN TEMEL DEĞİŞİMLER

Bölümün Amacı

Bu bölümü tamamladığınızda

 • dijital çağda eğitimi etkileyen bir takım yapısal, sosyal ve ekonomik değişiklikleri tanımlayıp tartışabilecek,
 • dijital çağda sahip olunması gereken bazı kritik becerileri tanımlayıp irdeleyebilecek,
 • teknolojinin öğrenme ve öğretme ortamlarını nasıl değiştirdiğini tanımlayıp tartışabilecek,
 • hangi çağdaş gelişmelerin öğretme ve öğrenme sürecinde değişikliğe neden olacağını tartışabileceksiniz.

Bölümde Yer Alan Konular

Bu bölümde, yükseköğretim kurumlarını en temel faaliyetlerinden biri olan eğitim-öğretim açısından değişime iten baskı unsurlarından bahsedeceğim. Kurumlar varlıklarını sürdürmek için değişmek zorunda olsalar dahi, bu değişim süreci içerisinde temel değerlerini korumaları ve hatta güçlendirmeleri gerekir. Dolayısıyla çözüm, her şeyi bir kenara atıp sıfırdan yepyeni bir başlangıç yapmak değil, temel örgütsel değerleri koruyarak değişimi yönetebilmek olmalıdır.

Bu bölümde, aşağıdaki konular yer almaktadır:

Bu bölümde, ayrıca, aşağıdaki etkinlikler yer almaktadır:

 • Etkinlik 1.1 Beceriler hakkında düşünelim.
 • Etkinlik 1.2 Öğrencilerinizde hangi becerilerin gelişmesini sağlıyorsunuz?
 • Etkinlik 1.3 Değişim ve süreklilik
 • Etkinlik 1.6 Çeşitlilikle nasıl başa çıkarız?
 • Etkinlik 1.8 Bölüm 1’den çıkarımlar

Önemli Noktalar

 • Bir yandan bilginin gelişimi ve dağıtımına hizmet eden becerilerin geliştirilmesine ve aktarılmasına yardımcı olurken, diğer yandan da mezunları bilgi-temelli bir topluma hazır hale getiren öğretim yöntemlerinin kullanılması gerekmektedir.
 • Öğrenci sayıları arttıkça, öğretim de sorgulamaktan, fikirleri araştırmaktan, alternatif görüşleri ortaya koymaktan ve eleştirel ya da özgün düşünmeden giderek uzaklaşmış ve yalnızca bilgi aktarımına odaklanır hale gelmiştir.
 • Öğrenci çeşitliliği, eğitim kurumları için önemli bir mücadele alanı olmuştur. Bu çeşitlilik içerisinde, öğrencilere destek sağlayan, öğrenmeyi daha da bireyselleştiren ve eğitimin daha esnek bir şekilde verilmesini olanaklı kılan öğretim yöntemlerine ihtiyaç vardır.
 • Çevrimiçi öğrenme bir süreçtir. Tüm öğretmen ve öğrencilerin şunu düşünmesi gerekir: Bir ders veya program bu sürecin neresinde yer almalıdır?
 • Her geçen gün daha çok miktarda eğitim içeriğine kolaylıkla ve  ücretsiz olarak erişebiliyor olması, öğrencilerin okullarını içerik aktarımından çok öğrenmelerini destekleyen kurumlar olarak görmeye başlamalarına neden olacaktır. Böylece odak noktası, konu alan uzmanlığından öğretme becerilerine doğru kayacaktır.
 • Hem kurumların hem de öğretmenlerin, yeni ya da var olan farklı teknolojileri değerlendirebilmek ve hangi teknolojilerin en etkin şekilde nasıl ve ne zaman kullanılması gerektiğine karar verebilmek için güçlü bir kuramsal çerçeveye ihtiyaçları vardır.

Lisans

 Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisans için ikon

Dijital Çağda Öğretim Copyright © by A.W. (Tony) Bates is licensed under a Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisans, except where otherwise noted.

Bu Kitabı Paylaş

Geri bildirim / Hatalar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *